WEF

Event201 và tiên đoán "Covid-19"

Chính vì vậy kết quả từ mô phỏng “Event201” càng trở nên đáng sợ dù các nhà tổ chức đã lên tiếng “trấn an”: đây là một kinh nghiệm học hỏi nhằm nhấn mạnh ảnh hưởng khủng khiếp mà đại dịch tương lai có thể tạo ra cũng như những lỗ hổng trong sự đối phó với những biến cố trên.

...

00:00:00 00:00:00